Pro rozvíjení dovednosti hodnocení vlastního výkonu žáků i pro ulehčení práce učitele při sběru podkladů pro formativní hodnocení žáků jsme pro učitele připravili sady pomocných materiálů.

Materiály jsou připravené pro každý ročník základní školy a jsou zaměřené na hodnocení čtenářských a početních dovedností. Jsou ke stažení v sekci Materiály v kategorii Sebehodnocení.

Každá sada materiálů obsahuje:

Sebehodnoticí list pro žáky s definovanými kritérii

Těžištěm každé sady materiálů je SEBEHODNOTICÍ LIST PRO ŽÁKA, který je připraven k využití v průběhu celého školního roku a je vhodný k zařazení do žákovského portfolia. Žáci své listy vyplňují průběžně, v jednotlivých kritériích se hodnotí v návaznosti na konkrétní výkon ve výuce (po ukončení aktivity v hodině/projektu). S pomocí jednoduchých kritérií si zvědomují, co se učí a jak se jim práce daří, a osvojují si současně dovednost hodnotit svůj (nebo spolužákův) výkon a plánovat další učení.

Listy pro ČG jsou připraveny pro každý ročník zvlášť, pro 8. a 9. ročník je určen stejný hodnoticí list, který obsahuje kriteria vhodná pro oba ročníky. Listy pro MG jsou více vázány na obsah učiva než ČG. Jsou zaměřené podle temat, určení ročníku je na nich spíše orientační. Pro každý ročník je hodnoticích listů rovnou několik (zvlášt na aritmetiku, geometrii, práci s daty).

Přední strana listu obsahuje seznam kritérií dovedností, které si žáci v průběhu školního roku postupně osvojují. Jednoduchá grafika umožňuje žákovi ohodnotit míru zvládnutí dovednosti, prostor zde žáci mají i pro doplňující komentář. 

Na zadní straně listu mají žáci prostor pro slovní sebehodnocení, hodnocení spolužačkou/spolužákem a na stanovení vlastních cílů dalšího rozvoje. 

Sebehodnoticí list je záznamem celoroční práce žáka v oblasti čtenářské nebo matematické gramotnosti a může být vhodným doplňkem klasického hodnocení či podkladem pro setkání s rodiči, ale především materiálem, s jehož pomocí povedete žáky po krůčkách k porozumění cílům učení a studijní autonomii.

Sebehodnoticí list pro žáky prázdný

Přední strana listu obsahuje prostor pro vepsání kritérií, na která se učitel plánuje během školního roku/pololetí zaměřit. Prázdný list učitel využije v případě, že mu předchozí list s definovanými kritérii nevyhovuje, proto si jej sestaví dle svého záměru. 

Varianta prázdného sebehodnoticího listu umožňuje např. diferenciaci kritérií pro žáky s různou mírou dovedností / žáky s individuálním vzdělávacím plánem apod. Na zadní straně prázdného listu najdou žáci rovněž prostor pro slovní sebehodnocení, hodnocení spolužačkou/spolužákem a stanovení vlastních cílů dalšího rozvoje.

Pozorovací arch pro učitele

Arch slouží učiteli k záznamu pozorování během práce žáků při konkrétní aktivitě. Ačkoliv jsou žáci po ukončení aktivity či úkolu vedeni především k sebehodnocení, učitel jim poskytuje pro sebehodnocení oporu a pozorovací arch může být jeho praktickým pomocníkem.

Čtenářský plán/ Plán pokroku

Plán je možno využít na časové období dle zvážení učitele (týden, dva týdny, měsíc...). Na přední stranu listu může učitel napsat až 5 konkrétních cílů/úkolů, kterým se budou žáci v uvedeném období věnovat. Každý žák pak buď v průběhu uvedeného časového období, či na jeho konci ohodnotí, jak se mu úkol podařilo zvládnout. Druhá strana časového plánu je určena pro slovní sebehodnocení, plánování dalšího učení a záznam aktuální četby.

Plán pokroku a sebehodnoticí listy lze používat společně a vzájemně je kombinovat. Časový plán doporučuji využít pro hodnocení konkrétních úkolů, kterým se žáci v hodině věnují (např. s uvedením názvu čtené ukázky), kritéria v sebehodnoticích listech jsou formulována obecněji a i bez časového plánu je potřeba, aby žákům učitel vysvětlil jejich souvislost s konkrétním úkolem / konkrétní aktivitou v hodině.